git共1篇
幻灯片-51学代码
幻灯片-51学代码
置顶

Git版本管理

一、创建远程仓库 (1)以github为例(类似的还有码云,Coding等) (2)将本地仓库推到线上,如果没有本地仓库,先创建 #创建本地仓库 git init #将文件添加到暂存区 git add . (文件) // . 代...
jjz的头像-51学代码jjz28天前
0475